دانستنی هامالیات بر حقوق 1402

بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۲، میزان معافیت مالیاتی و مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان دولتی و غیردولتی مشخص شد.

در قانون بودجه سقف معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۲ سالیانه یک میلیارد و دویست میلیون ریال (ماهیانه معادل ۱۰۰ میلیون ریال) تعیین شده و درآمد مشمول مالیات ماهانه تا رقم ۱۰ میلیون تومان طبق جدول معاف از مالیات حقوق ۱۴۰۲ خواهد بود و درآمد مازاد بر آن به صورت پلکانی و به نسبت درآمد مشمول مالیات می‌شود.

جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان دولتی و غیردولتی

پله درآمد مشمول ماهانه (میلیون ریال) درآمد مشمول سالانه (میلیون ریال) نرخ مالیات
۱ (معاف) ۰ تا ۱۰۰ ۰ تا ۱.۲۰۰ ۰
۲ نسبت به مازاد ۱۰۰ تا ۱۴۰ نسبت به مازاد ۱.۲۰۰ تا ۱.۶۸۰ ۱۰
۳ نسبت به مازاد ۱۴۰ تا ۲۳۰ نسبت به مازاد ۱.۶۸۰ تا ۲.۷۶۰ ۱۵
۴ نسبت به مازاد ۲۳۰ تا ۳۴۰ نسبت به مازاد ۲.۷۶۰ تا ۴.۰۸۰ ۲۰
۵ نسبت به مازاد بر ۳۴۰ نسبت به مازاد مازاد بر ۴.۰۸۰ ۳۰