دانستنی هاشرکتهای مشمول حسابرسی در سال 1402 – 1401

شرکتهای مشمول حسابرسی در سال 1402 – 1401

در اجراي ماده (272) قانون مالیات‌های مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 ، علاوه بر شركت­هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده‌واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه­ اي حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب سال 1372» که شامل شركت­هاي پذیرفته‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت­ها و مؤسسات موضوع بندهاي( الف) و( ب) ماده (7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي می باشند،کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارائه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می‌باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه­ ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود؛