دانستنی هاراهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات

راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات

با توجه به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی،یکی از الزامات صدور صورتحساب
الکترونیکی استفاده از شناسه کالا و خدمات است و بر اساس قوانین و مقررات و همچنین توافقات صورت گرفته با وزارت امور
اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی کدگذاری کالا و خدمات کشور، مسئولیت ارائه شناسه کالا و
خدمات در اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی را نیز بر عهده خواهد داشت.
مؤدیان مالیاتی موظفاند از طریق روشهایی که در فایل ضمیمه به تشریح آن پرداخته میشود، نسبت به اخذ/تعیین شناسه کالا و خدمت
خود اقدام کرده و از آن در صورتحساب های الکترونیکی استفاده نمایند.