دانستنی هاقانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در یک نگاه

معرفی نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ظرفیتهای قانونی آن